Privacybeleid - Root Nation

Dit privacybeleid van persoonlijke gegevens (hierna - het privacybeleid) is van toepassing op alle informatie die de site Root Nation, gelegen op de domeinnaam root-nation.com over de Gebruiker kan ontvangen tijdens het gebruik van de site.

1. DEFINITIE VAN TERMEN

1.1 De volgende termen worden gebruikt in dit privacybeleid:

1.1.1. "Sitebeheer - medewerkers die bevoegd zijn om de site te beheren, handelend namens Root Nation, die de verwerking van persoonsgegevens organiseren en uitvoeren, alsmede het doel van de verwerking van persoonsgegevens, de samenstelling van de te verwerken persoonsgegevens, handelingen (handelingen) die met persoonsgegevens worden uitgevoerd, bepalen.

1.1.2 "Persoonlijke gegevens" - alle informatie die direct of indirect betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (onderwerp van persoonlijke gegevens).

1.1.3 "Verwerking van persoonlijke gegevens" - elke actie (bewerking) of reeks acties (bewerkingen) die worden uitgevoerd met het gebruik van automatiseringstools of zonder het gebruik van dergelijke tools met persoonlijke gegevens, inclusief verzameling, registratie, systematisering, accumulatie, opslag, verduidelijking (bijwerken, wijzigen), extractie, gebruik, overdracht (distributie, verstrekking, toegang), depersonalisatie, blokkering, verwijdering, vernietiging van persoonsgegevens.

1.1.4 "Vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens" is verplicht voor naleving door de Operator of een andere persoon die toegang heeft tot persoonlijke gegevens, de vereiste om hun verspreiding niet toe te staan ​​zonder de toestemming van het onderwerp van persoonlijke gegevens of de aanwezigheid van een andere wettelijke basis.

1.1.5. "De gebruiker van de site (hierna de Gebruiker) is een persoon die via internet toegang heeft tot de Site en de Site van de online winkel gebruikt.

1.1.6 "Cookies" zijn een klein stukje gegevens dat door de webserver wordt verzonden en op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen, dat de webclient of webbrowser in een HTTP-verzoek naar de webserver verzendt telkens wanneer een poging wordt gedaan om de pagina te openen van de bijbehorende site.

1.1.7 "IP-adres" is een uniek netwerkadres van een node in een computernetwerk gebouwd volgens het IP-protocol.

2. ALGEMENE BEPALINGEN

2.1 Het gebruik van de site door de gebruiker betekent akkoord gaan met dit privacybeleid en de voorwaarden voor het verwerken van de persoonlijke gegevens van de gebruiker.

2.2 In geval van onenigheid met de voorwaarden van het privacybeleid, moet de gebruiker stoppen met het gebruik van de site.

2.3 Het daadwerkelijke privacybeleid is alleen van toepassing op sites in het domein root-nation.com, De administratie heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor sites van derden waarnaar de Gebruiker kan gaan via de links die beschikbaar zijn op onze site.

2.4 Het websitebeheer controleert niet de authenticiteit van persoonlijke gegevens die door de websitegebruiker worden verstrekt.

3. ONDERWERP VAN PRIVACYBELEID

3.1 Dit privacybeleid legt de verplichtingen vast van de administratie van de website van de online winkel met betrekking tot niet-openbaarmaking en het waarborgen van de vertrouwelijkheidsbeschermingsregeling van persoonlijke gegevens, die de gebruiker op verzoek van de administratie van de site verstrekt tijdens registratie op de site of bij het plaatsen van een bestelling voor de aankoop van excursies.

3.2 Persoonsgegevens die op grond van dit privacybeleid mogen worden verwerkt, worden door de gebruiker verstrekt door het registratieformulier op de website https://root-nation.com/ in verschillende secties en pagina's van de site, de volgende informatie bevatten:

3.2.1. achternaam, voornaam, patroniem van de gebruiker;

3.2.2. het telefoonnummer van de gebruiker;

3.2.3. e-mailadres (e-mail), kennisgeving van overleg;

3.3. Root Nation beschermt de gegevens die automatisch worden verzonden tijdens het bekijken van advertentieblokken en bij het bezoeken van pagina's waarop een systeemstatistisch script ("pixel") is geïnstalleerd:

  • IP adres;
  • informatie uit cookies;
  • informatie over de browser (of ander programma dat toegang heeft tot de weergave van advertenties);
  • toegangstijd;
  • het adres van de pagina waarop het advertentieblok staat;
  • verwijzer (adres van de vorige pagina).

3.3.1 Het uitschakelen van cookies kan de toegang tot sommige delen van de site verhinderen Root Nation, waarvoor toestemming vereist is.

3.3.2 Root Nation verzamelt statistieken over de IP-adressen van zijn bezoekers. Deze informatie wordt gebruikt om technische problemen te identificeren en op te lossen, om de wettigheid van gedane financiële betalingen te controleren.

3.4 Alle andere persoonlijke informatie die hierboven niet is gespecificeerd (aankoopgeschiedenis, gebruikte browsers en besturingssystemen, enz.) is onderhevig aan betrouwbare opslag en niet-distributie, behalve in de gevallen voorzien in clausule 5.2. en 5.3. van dit privacybeleid.

4. DOELEINDEN VAN HET VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE GEBRUIKERSINFORMATIE

4.1 Persoonlijke gegevens van de gebruiker Sitebeheer Root Nation kan gebruiken voor:

4.1.1 Identificatie van de op de site geregistreerde gebruiker Root Nation.

4.1.2 De gebruiker toegang geven tot gepersonaliseerde bronnen van de site Root Nation.

4.1.3 Feedback met de gebruiker tot stand brengen, inclusief het verzenden van berichten en verzoeken met betrekking tot het gebruik van de site Root Nation, levering van diensten, verwerking van verzoeken en aanvragen van de Gebruiker.

4.1.4 Het bepalen van de locatie van de Gebruiker om de veiligheid te waarborgen en fraude te voorkomen.

4.1.5 Bevestiging van authenticiteit en volledigheid van door Gebruiker verstrekte persoonsgegevens.

4.1.6. Aanmaken van een account als de Gebruiker heeft ingestemd met het aanmaken van een account.

4.1.7. Bericht van de sitegebruiker Root Nation over nieuwe blogposts.

4.1.8 De gebruiker effectieve klanten- en technische ondersteuning bieden in geval van problemen met betrekking tot het gebruik van de site Root Nation.

4.1.9 Het verstrekken van zijn toestemming aan de Gebruiker, updates, nieuwsbrieven en andere informatie namens Root Nation of namens partners.

4.1.10. Het uitvoeren van advertentieactiviteiten met toestemming van de Gebruiker.

4.1.11. de gebruiker toegang geven tot sites of diensten van partners Root Nation om producten, updates en diensten te ontvangen.

5. METHODEN EN VOORWAARDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

5.1 De verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker vindt plaats zonder tijdslimiet, op elke legale manier, ook in informatiesystemen voor persoonsgegevens met behulp van automatiseringstools of zonder het gebruik van dergelijke tools.

5.2 De persoonsgegevens van de Gebruiker mogen alleen worden overgedragen aan bevoegde overheidsinstanties op de gronden en op de wijze die bij wet is bepaald.

5.4 In geval van verlies of openbaarmaking van persoonlijke gegevens, informeert de sitebeheerder de gebruiker over het verlies of de openbaarmaking van persoonlijke gegevens.

5.5 Het sitebeheer neemt de nodige organisatorische en technische maatregelen om de persoonlijke informatie van de gebruiker te beschermen tegen illegale of onopzettelijke toegang, vernietiging, vervorming, blokkering, kopiëren, distributie, evenals tegen andere illegale acties van derden.

5.6 Het sitebeheer neemt samen met de Gebruiker alle nodige maatregelen om verlies of andere negatieve gevolgen veroorzaakt door het verlies of de openbaarmaking van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker te voorkomen.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

6.1 De gebruiker is verplicht om:

6.1.1 Informatie verstrekken over persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het gebruik van de site Root Nation.

6.1.2. Actualiseren en aanvullen van de verstrekte informatie over persoonsgegevens in geval van wijzigingen in deze informatie.

6.2 Het sitebeheer is verplicht om:

6.2.1 Gebruik de ontvangen informatie uitsluitend voor de doeleinden gespecificeerd in artikel 4 van dit privacybeleid.

6.2.2 Om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld, niet openbaar mag worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker, evenals om de overgedragen persoonlijke gegevens van de Gebruiker niet te verkopen, uit te wisselen, te publiceren of op andere mogelijke manieren bekend te maken, met uitzondering van clausule 5.2. en 5.3. van dit privacybeleid.

6.2.3 Voorzorgsmaatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker te beschermen in overeenstemming met de procedure die gewoonlijk wordt gebruikt om dit soort informatie te beschermen in de bestaande zakelijke omzet.

6.2.4 Om persoonsgegevens met betrekking tot de betreffende Gebruiker te blokkeren vanaf het moment van aanvraag of verzoek door de Gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger of de bevoegde instantie voor de bescherming van de rechten van persoonsgegevens voor de periode van verificatie, in geval van detectie van onbetrouwbare persoonsgegevens of illegale handelingen.

7. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE PARTIJEN

7.1 In geval van verlies of openbaarmaking van vertrouwelijke informatie, is de sitebeheerder niet verantwoordelijk als deze vertrouwelijke informatie:

7.1.1. Werd openbaar eigendom tot het verlies of de openbaarmaking ervan.

7.1.2. Het werd ontvangen van een derde partij voordat het werd ontvangen door de sitebeheerder.

7.1.3. met toestemming van de Gebruiker openbaar is gemaakt.

8. BESLECHTING VAN GESCHILLEN

8.1 Alvorens een rechtszaak aan te spannen in geschillen die voortvloeien uit relaties tussen de sitegebruiker Root Nation en de Site Administration, is het verplicht om een ​​claim in te dienen (een schriftelijk voorstel tot vrijwillige regeling van het geschil).

8.2 De ontvanger van de vordering stelt de verzoeker binnen 30 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de vordering schriftelijk op de hoogte van de resultaten van de behandeling van de vordering.

8.3 Bij het uitblijven van overeenstemming zal het geschil worden voorgelegd aan een gerechtelijke instantie conform de geldende wetgeving.

8.4 De huidige wetgeving is van toepassing op dit privacybeleid en de relaties tussen de gebruiker en de sitebeheerder.

9. WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

9.1 De gebruiker kan de samenstelling van persoonsgegevens op de profielpagina zelfstandig controleren en aanpassen. Na autorisatie hebben gebruikers toegang tot hun persoonlijke pagina op: https://root-nation.com/wp-admin/profiel.php

9.2 In geval van beëindiging van het gebruik van de site Root Nation, de gebruiker kan per e-mail een verzoek sturen om het account en de persoonlijke gegevens te verwijderen [e-mail beveiligd]

9.3 Het verzoek met het onderwerp "Verwijder mijn account van de Root Natiion-site" moet worden verzonden vanaf het geregistreerde e-mailadres dat is opgegeven in het gebruikersprofiel en moet informatie bevatten uit het gebruikersnaamveld.

9.4 Het sitebeheer is verplicht om de profielverwijderingsprocedure binnen 5 werkdagen uit te voeren.

10. AANVULLENDE VOORWAARDEN

10.1 De sitebeheerder heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid zonder toestemming van de gebruiker.

10.2 Het nieuwe Privacybeleid treedt in werking vanaf het moment dat het op de website is geplaatst Root Nation, tenzij anders bepaald in de nieuwe versie van het privacybeleid.

10.3. Alle suggesties of vragen met betrekking tot dit privacybeleid moeten naar e-mail worden gestuurd: [e-mail beveiligd]

10.4 Het huidige privacybeleid is te vinden op de pagina op: https://root-nation.com/ua/ua-privacy-policy/